Wat is fist

Hoe het begon

Waar zijn we vandaag

Organisatie

Contacteer ons

Extra's

 
   

DEONTOLOGISCHE CODE IN VOEGE VOOR ALLE FiST-MEDEWERKERS

Ik verklaar op mijn woord als vrijwillig FiST-medewerker ten alle tijde de volgende principes te eerbiedigen:

 1. Ik eerbiedig het beroepsgeheim.

 2. Ik vermijd individuele initiatieven, uit hoofde van mijn functie als FiST-medewerker, met betrekking tot het uitvoeren van critical incident stress debriefings zonder vooraf de interventie met de FiST-coördinator te overleggen.

 3. Alle informatie die in verband staat mijn opdracht als FiST-medewerker en die hiervoor van belang is, deel ik met mijn FiST-collega's.

 4. Elke persoon die naar informatie vraagt maar niet rechtstreeks bij de opdracht betrokken is, verwijs ik door naar de korpsleiding en/of de FiST-coördinator die per definitie de opdracht superviseert.

 5. Na een opdracht maak ik een gestandaardiseerd verslag op van mijn activiteiten. Dit verslag wordt overgemaakt aan de korpsleiding, binnen de twee weken, besproken met de andere FiST-collega's (en eventueel de FiST-coördinator) en vervolgens bewaard in een daartoe voorziene kaft die het label "VERTROUWELIJK" draagt en alleen in te kijken is door FiST-leden.

 6. Na de FiST-interventie neem ik deel aan persoonlijke- en groepsevaluaties met betrekking tot mijn persoonlijke gevoelens in verband met de opdracht. Hierop kom ik in intervisieverband terug tijdens één van de periodieke FiST-groepsbijeenkomsten.

 7. Ik hou mij strikt aan mijn opdracht en graaf bij de deelnemers aan critical incident stress debriefings niet verder dan nodig voor de reconstructie van een emotioneel-schokkende interventie en het oproepen van de hieraan verbonden gevoelens.

 8. Elke informatie die ik uit hoofde van mijn functie als FiST-medewerker verneem, zal ik persoonlijk controleren teneinde de waarheid te achterhalen en eventuele geruchtenstromen in te dijken.

 9. Ik zal alle contacten met de pers met betrekking tot mijn werk als FiST-medewerker doorverwijzen naar de korpsleiding en/of de FiST-coördinator. Ik maak onder geen beding inhoudelijke informatie omtrent de FiST-activiteiten over aan de pers.

 10. Ik neem een neutraal standpunt in en discrimineer in mijn activiteiten als FiST-medewerker niemand op basis van persoonlijke overtuigingen, geloof, afkomst of huidskleur.

 11. Ik neem eigenhandig ontslag als FiST-medewerker indien op basis van mijn gedrag, ideeën of uitlatingen mijn geloofwaardigheid, mijn reputatie of het vertrouwen dat collega's in mij stellen in het gedrang komen.

 12. Ik verklaar niet deelgenomen te hebben aan de FiST-opleiding om zelf geholpen te worden met betrekking tot vroegere ervaringen van psycho-traumatische aard die mij op een bepaald ogenblik zouden kunnen belemmeren in mijn functie als FiST-medewerker.